Salı, 16 Nisan 2024
info@emagrup.com / +90 (232) 328-02-98

KVKK Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AÇIK RIZA BEYANI

EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni çerçevesinde,

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması,  hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş ’nin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi buna EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş ’ye hitaben düzenlenmiş bir dilekçe ile EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş’ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı;

Kabul Ediyorum                          

Kabul Etmiyorum                              Veri Sahibi

       Adı Soyadı  :...................................................................

Tarih           :........./......../..................

İmza           :.....................................

 

 

PERSONEL – ADAY PERSONELE YÖNELİK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE

AYDINLATMA METNİ

 

A.   Veri Sorumlusunun Kimliği

 

            07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nin Kanun kapsamında Personel’ine (Stajyerleri de kapsamaktadır.) /Aday Personel’ine (Aday Stajyer’leri de kapsamaktadır.) yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş  tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş., şirket Personel /Aday Personel’lerin verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yada otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Personelin/Aday Personelin kişisel verileri;

·      Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,

·      Adayların EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile,

·      Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adına işletilen hesaplar kanalı ile,

·      Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya mesajları, bilgi formları da dahil vesair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,

·      Referans kişiler aracılığı ile,

·      EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla,

·      Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından yapılan araştırmalar ile toplanmaktadır.

 

Bu bilgiler, EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ilgili kişinin aranan pozisyona uygun olup olmadığına karar verilmesi, istihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin objektif şekilde yapılabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, iş güvenliği mevzuatına uyum sağlanması, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması gayesi ile KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, gerekli olduğu kadarıyla sağlık bilgileriniz, aile bireyleri ve yakınlarının bilgileri, çalışma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, banka hesap numarası ve malvarlığı verisi gibi finansal bilgileriniz, teknik, görsel ve işitsel bilgiler, işyeri güvenliği amacıyla sabıka kaydı bilgileri, maaş haczi sebebiyle icra takibi bilgileri, araç takip ve lokasyon verileri, işe giriş-çıkış bilgileri, fiziksel mekan güvenlik bilgisi, referans bilgileridir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanlarında, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri İnsan Kaynakları Departmanına iletmeleri beklenmektedir. EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hiçbir koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

 

 

 

 

 

 

C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

            Kişisel verileriniz, aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

·      Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,

·      Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti amacıyla, uygun olmadığına karar verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla,

·      Personel’in istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

·      Personellere maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,

·      Çeşitli insan kaynakları uygulamaları amacıyla,

·      Acil tıbbi müdahaleler amacıyla,

·      Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Personel’in görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla;

·      Personel’in maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi amacıyla,

·      EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş .’nin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,

·      Şirket seyahatlerinin organize edilmesi amacıyla,

·      Acil durumların varlığı halinde Personel’in kendi rızası ile verdiği kişiler ile iletişime geçilmesi amacıyla,

·      Personel masraflarının hesaplanması amacıyla,

·      İşe giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,

·      Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,

·      Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,

·      Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek amacıyla,

·      Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması,

·      İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

·      Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)

·      e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·      Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,

·      KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

            EMA ENERJİ ENDÜSTRİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından, yasalar ve ilgili taraflar (Müşteriler, Tedarikçiler, Çalışanlar vs.) karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar, yemek, araç kiralama, operatör şirketleri vb. ile paylaşılabilmektir.

 

 

E. Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

·      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·      Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·      Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mersis No: 0333077993600001

Adres: İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10016 Sok.No:24 Çiğli/İZMİR

E-posta: info@emagrup.com

Telefon: +90 (232)328 02 98 PBX                                                                         

 

Not: İmza sahibi el yazısıyla “okudum ve anladım.” yazarak imzalayacak.

 

Veri Sahibi

       Adı Soyadı  :...................................................................

Tarih           :........./......../..................

İmza           :.....................................